9009-Варна,
ул. "Уста Кольо Фичето" 64,

Западна промишлена зона

052 / 750-253

office@micromet.bg

 

Дата: 10.02.2021

EU EFRD 1OP IC

„МИКРОМЕТ“ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0377-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 14.01.2021г. и е с продължителност 3 месеца.


 Дата: 02.11.2016

"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
Обособена позиция 1. Дробометна машина за бластиране на профили и листов материал
Обособена позиция 2. Камера за бластиране
Обособена позиция 3. Камера за боядисване”


За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."


Дата: 02.11.2016

Решение за прекратяване на процедура. Моля натистенете тук, за да отворите решението.


Дата: 25.10.2016

"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
Обособена позиция 1. Дробометна машина за бластиране на профили и листов материал
Обособена позиция 2. Камера за бластиране
Обособена позиция 3. Камера за боядисване”


За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."


Дата: 21.06.2016

EU EFRD 1OP IC

 

„МИКРОМЕТ” АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.001-0387-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в Микромет АД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:

  1. повишаване на производствения капацитет и  експортния потенциал на фирмата;
  2. оптимизация на производствения процес;
  3. внедряване на високо-технологични решения за намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране.

Обща стойност: 790 000 лв., от които 402 900 лв. европейско и 71 100 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 20.06.2016г. и е с продължителност 12 месеца.